ประวัติ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

ฉายา
ฐานวุฑฺโฒ ภิกขุ หรือ 
พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

นามเดิม
นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ 

ประวัติ
เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 จังหวัดนราธิวาส

การศึกษา
ม.ศ.4 ñ ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ทางด้านพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies) 
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   

อุปสมบท
2 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมปัญญาบดี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 
(ปัจจุบันเป็นที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) 
พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย 
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่ พระเทพญาณมหามุนี วิ.)
พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระเผด็จ ทตฺตชีโว 
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่ พระราชภาวนาจารย์ วิ.)

หน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ดูแลงานการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย ประเทศญี่ปุ่น
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การทำงาน
ประธานคณะทำงานฝ่ายไทย 
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน 
ในโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีน
ประธานคณะกรรมการโครงการพระไตรปิฎก
คอมพิวเตอร์ ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ 
(Pali Text Society) ประเทศอังกฤษ
ประธานอำนวยการสร้างวัดไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประธานอำนวยการสร้างศูนย์การศึกษา เขาแก้วเสด็จ
จังหวัดปราจีนบุรี

ผลงาน
หนังสือธรรมะ แถบบันทึกเสียง MP3, VCD
และ DVD รวมกว่า 200 รายการ 
รวมยอดการเผยแผ่กว่า 3,000,000 เล่ม/ชิ้น

รางวัล
เจ้าของรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
งานวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2557
สาขาแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา