ตัวเราไม่ธรรมดา ตอน รู้ทันชีวิต

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงสาเหตุของการป่วยไข้ไว้ว่า เกิดจากดินฟ้าอากาศ หนาวหรือร้อนเกิน การใช้กำลังงานมากไป การไม่ออกกำลังกาย และโรคที่เกิดจากเวรกรรม เรื่องอื่นเรายังพอแก้ได้ แต่ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมจะแก้ยังไง? หนังสือเล่มนี้จะคอยชี้แนะวิธีปฏิบัติกายใจให้ผ่องใส สู้กับโรคภัย ให้เรามีอายุไขที่ยืนยาวมากกว่าเดิม

1. รับมือกับโรคร้าย
2. มรณภัยที่ไม่มีนิมิตหมาย
3. รู้ทันโรคมะเร็ง
4. วิบากกรรมทำให้เป็นมะเร็ง
5. ปรับสมดุลร่างกายด้วยการล้างพิษ
6. การล้างพิษเมื่อครั้งพุทธกาล
7. ใช้สติในการดำเนินชีวิตพิชิตโรคอ้วน
8. ดื่มสุราเป็นอาจิณผิดกฎแห่งกรรม
9. เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน
10. อันตรายจากการนอนดึก
11. รู้ทันอัลไซเมอร์
12. วิธีปฏิบัติสมาธิ


9. เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน 10. อันตรายจากการนอนดึก 11. รู้ทันอัลไซเมอร์ 12. วิธีปฏิบัติสมาธิ

 

ff