มังกรสอนใจ

หนังสือเล่มนี้ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ M.D., Ph.D. 
ได้รวบรวมแก่นคำสอนจากนิทานสุภาษิตที่ชาวจีนต่างรู้จักกันอย่างกว้างขวาง นำมาสะท้อนในมุมมองของพระพุทธศาสนาและสอดแทรกแนวคิด ตลอดจนหลักการประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทั้งในแง่ของหลักปรัชญาพุทธและวิธีการฝึกฝนพัฒนาตนเอง รวมถึงหมู่คณะให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต

Tweet